Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Výberové konanie na 1 pracovné miesto Terénny sociálny pracovník

Obecný úrad Lok, Poštová 23, 935 38 Lok, vyhlasuje Výberové konanie na 1 pracovné miesto Terénneho  sociálneho pracovníka (TSP), ktoré sa uskutoční 26.02.2019 o 13.00. hod. v priestoroch zasadačky obe ...viac...

Zverejnené 11.2.2019


 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Okrsková volebná komisia
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky ...viac...

Zverejnené 1.2.2019


 

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Starosta obce Lok Ján Márföldi, vymenoval  za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie pre okrsok č.1. p. Lýdiu Haďungovú
Kontaktné údaje:
Lýdia Haďungová
Obecný úrad, Poštová 23, ...viac...

Zverejnené 30.1.2019
Aktualizované: 7.2.2019


 

Hlasovacie preukazy pre voľby prezidenta SR -2019

 Hlasovacie preukazy
 
Ak volič nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže v zmysle § 99 zákona č. 180/2014 Z. z. o ...viac...

Zverejnené 30.1.2019


 

Informácia o volebných okrskoch pre voľby prezidenta SR-2019

 
 
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
V zmysle § 8 zákona číslo 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a doplnení niektorých zákonov, pre Voľ ...viac...

Zverejnené 30.1.2019


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky- oznam pre voliča

Voľby prezidenta Slovenskej republiky   
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich kona ...viac...

Zverejnené 23.1.2019


 

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 30/2018 zo dňa 25.07.2018 o schválení úväzku starostu, počtu poslancov a volebného obvodu na nasledujúce volebné obdobie 2018 -2022

Obecné zastupiteľstvo obce Lok konané 25.07.2018
a) určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledu ...viac...

Zverejnené 2.8.2018


 

Zámer priameho predaja majetku obce LOK

Zverejnené 23.7.2018


 

Úradná tabuľa

Výberové konanie na 1 pracovné miesto Terénny sociálny pracovník Vytlačiť
 

Obecný úrad Lok, Poštová 23, 935 38 Lok, vyhlasuje Výberové konanie na 1 pracovné miesto Terénneho  sociálneho pracovníka (TSP), ktoré sa uskutoční 26.02.2019 o 13.00. hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu v Loku.

Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 25.02.2019 o 11.00. hod.


 
 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieVytlačiť
 

Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 19 kB)] doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 02. 2019).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.


 
 

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019Vytlačiť
 

Starosta obce Lok Ján Márföldi, vymenoval  za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie pre okrsok č.1. p. Lýdiu Haďungovú

Kontaktné údaje:

Lýdia Haďungová

Obecný úrad, Poštová 23,935 38 Lok

tel. : 036 6397 302

mobil : 0911 992 375

email: obec.lok@nextra.sk

 

E-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

E-mailová adresa na doručovanie  žiadostí o vydanie voličského preukazu:

obec.lok@nextra.sk


 

 


 
 

Hlasovacie preukazy pre voľby prezidenta SR -2019Vytlačiť
 

 Hlasovacie preukazy

 

Ak volič nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže v zmysle § 99 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

O vydanie hlasovacieho preukazu možno požiadať:

osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),

elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- štátnu príslušnosť,
- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
- korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019). Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- štátnu príslušnosť,
- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.


 
 

Informácia o volebných okrskoch pre voľby prezidenta SR-2019Vytlačiť
 

 

 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

V zmysle § 8 zákona číslo 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a doplnení niektorých zákonov, pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky konané dňa 16. marca 2019 a 30. marca 2019, utváram 1 volebný okrsok a určujem  volebnú miestnosť:

 1. Obecný úrad, Poštová 23,Lok

  Ján Márföldi, starosta obce


 
 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky- oznam pre voličaVytlačiť
 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

  

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h


 
 

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 30/2018 zo dňa 25.07.2018 o schválení úväzku starostu, počtu poslancov a volebného obvodu na nasledujúce volebné obdobie 2018 -2022Vytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo obce Lok konané 25.07.2018

a) určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lok v počet 9.

b) určuje v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Lok na plný úväzok.

c) určuje jeden volebný obvod na celé volebné obdobie 2018 -2022, ktorý tvorí obec Lok.


 
 

Zámer priameho predaja majetku obce LOKVytlačiť
 


 
 

Zákaz vypúšťania žúmp a septikov na verejné priestranstvá obce LokVytlačiť
 


 
 

Priority rozvoja sociálnych služieb obce LokVytlačiť
 


 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lok na obdobie 7.2018-12.2018Vytlačiť
 


 
 

Záverečný účet Obce Lok a rozpočtové hospodárenie za rok 2017Vytlačiť
 


 
 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 


 
 

Projekt s podporou Európskej únie Obnova verejného osvetlenia v obci Lok Vytlačiť
 


 
 

Verejné obstarávanie

Výzva- súťaž Výstavba detského ihriska a fit parku v obecnom parku obce Lok Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Príloha 1 PD.zip Príloha 1 PD.zip (3.6 MB)

 
 

Výberové konania

Výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka ( TSP)Vytlačiť
 

Obecný úrad Lok, Poštová 23, 93538 Lok vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto Terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Výberové konanie sa uskutoční 26.02.2019 o 13.00.hod. v priestoroch obecného úradu.

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 25.02.2019 o 11.00.hod.


 
 

Aktuality - všeobecné oznamy

Byť vidiečanmi nás baví- mesačník o živote v MAS Tekov - HontVytlačiť
 


 
 

Prevádzka materskej školy v čase jarných prázdnin v základnej školeVytlačiť
 


 
 

Usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu. Vytlačiť
 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR podľa § 6 ods.2 písm. p zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.


 
 

Oznam - Spravodaj už aj v elektronickej podobeVytlačiť
 

Obecný úrad v Loku tak ako aj po iné roky pripravil Spravodaj, ktorý si občania môžu prečítať na Obecnej stránke v záložke: Spravodaj-noviny


 
 

dnes je: 17.2.2019

meniny má: Miloslava

Obec Lok - Dron 30.05.2017

Počasie Lok - Svieti.com

Tekov - Hont

Kataster nehnuteľností

SE : Energia pre krajinu

Prvé vydanie nového firemného časopisu pre ľudí v blízkosti prevádzok Slovenských elektrární. Jeho predchodcom bol Atóm.sk.

Slovenská pošta

Všeobecný lekár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka