Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný Kontrolór

Mgr. Zuzana Kapustová

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neustanovuje inak, vzahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. 
Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaïovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov.

Hlavný kontrolór:

  • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šes mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí by najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  • vybavuje sažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

 

Hlavný kontrolór sa zúčastòuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným. Môže sa zúčastòova aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliada do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ïalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupni výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Obec Lok - Dron 30.05.2017

Počasie Lok - Svieti.com

Tekov - Hont

Kataster nehnuteľností

SE : Energia pre krajinu

Prvé vydanie nového firemného časopisu pre ľudí v blízkosti prevádzok Slovenských elektrární. Jeho predchodcom bol Atóm.sk.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka